INS BALAGUER Educació Balaguer Lleida

CURSOS

1r

2n

3r

4t

Llengua catalana i literatura

3+1

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

4

3

4

Matemàtiques

4

4

4

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

-

Ciències socials, geografia i història

3

3

3

3

Educació física

2

2

2

2

Tecnologies

2

2

2

-

Educació visual i plàstica

2

3

-

-

Música

2

-

2

-

Educació eticocívica/Religió

2

-

 -

1

Matèries específiques/Religió

1

2

3

9

Tutoria

1

1

1

1

Treball de síntesi o projecte de recerca

(1)

(1)

(1)

(1)

TOTAL

30

30

30

30


Les matèries optatives específiques de 4t curs estaran dividides en dos blocs segons si es va als grups ordinaris o de reforç. Cada alumne dels grups ordinaris haurà de triar-ne tres del bloc 1 mentre que els alumnes del grup de reforç en triaran 3  del Bloc 2:

BLOC 1

Biologia i geologia

 Informàtica

 Física i química

 Llatí

 Tecnologia

 Francès

 Música

 Visual i plàstica

BLOC 2

Informàtica

Tecnologia

Visual i plàstica

Biologia i geologia

Informàtica

Física i química

Llatí

Tecnologia

Francès

Música

Visual i plàstica

BLOC 2
BATXILLERAT 2015-2017

2n BATXILLERAT 2016-2017
Modalitats de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials
MATÈRIES COMUNES
Total 14 hores
Tutoria
1
Català
3
Castellà
3
Anglès
3
Història
4
MATÈRIES DE MODALITAT i * optatives
Total 16 hores
Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials
Dibuix Tècnic Biologia Electrotècnia Mat. socials Llatí 4
Tecnologia Industrial Química  Història de l’art Història de la filosofia 4
Física  Geografia Cultura audiovisual 4
Matemàtiques  Economia de l'empresa
Literatura 4


BATXILLERAT 2016-2018

1r BATXILLERAT 2016-2017

Modalitats de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències socials

MATÈRIES COMUNES  
Total 14 hores

Tutoria

1

Català

2

Castellà

2

Anglès

3

Educació física

2

Filosofia i ciutadania

2

Ciències per al món contemporani

2

MATÈRIES DE MODALITAT i *optatives 
Total 16 hores

Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

Tecnologia Industrial

Química

Matemàtiques socials

Llatí

4

Dibuix Tècnic

Biologia

Economia de l'Empresa

Història del Món

4

Física

Ciències de la Terra

Economia

Literatura

4

Matemàtiques

*Psicologia/Sociologia

2+22n BATXILLERAT 2017-2018
Modalitats de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials
MATÈRIES COMUNES
Total 14 hores
Tutoria
1
Català
2
Castellà
2
Anglès
3
Història
3
Filosofia
3
MATÈRIES DE MODALITAT i * optatives
Total 16 hores
Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials
Dibuix Tècnic Biologia Mat. socials Llatí 4
Tecnologia Industrial Química  Història de l’art 4
Física  Geografia Cultura audiovisual 4
Matemàtiques  Economia de l’empresa Literatura 4


En el moment de la preinscripció es dóna el llistat de matèries de modalitat següent i és en el moment de la matrícula i un cop fet el buidat de les peticions dels alumnes quan es determinen les franges de matèries per a aquell curs.

Matèries de la Modalitat de Ciències i Tecnologia:

- Biologia I i II

- Ciències de la Terra i del medi ambient I i II

- Dibuix Tècnic I i II

- Electrotècnia

- Física I i II

- Matemàtiques I i II

- Química I i II

- Tecnologia industrial I i II


Matèries de modalitat d’humanitats i ciències socials:

- Economia

- Economia de l’Empresa I i II

- Geografia

- Grec I i II

- Història de l’Art

- Història del món contemporani

- Llatí I i II

- Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

- Literatura catalana

- Literatura castellana